Welkom

De Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP) heeft als doel het stimuleren van de pedagogiekstudie, zowel in het hoger be­roepsonderwijs als in het universitaire onderwijs. De vereniging is opgericht in 1925 en heeft ge­durende haar bestaan belangrijke bijdragen gele­verd aan de kwaliteit van de opleidingen.

De VBSP bevordert contacten tussen personen en instanties die in hun werk te maken hebben met pedagogische vraagstukken. In verband daarmee belegt de vereniging conferenties en studiemiddagen, doet publicaties het licht zien en onderhoudt mede een bijzondere leerstoel. De VBSP ontplooit haar activiteiten in het besef dat pedagogische vraagstukken deel uitmaken van brede maatschappelijke ontwikkelingen.

Meer VBSP-geschiedenis