De masteropleiding pedagogiek

Niveau

De deeltijdse Masteropleiding Pedagogiek, is bij de meeste instellngen geaccrediteerd en stelt zich ten doel om studenten die het HBO-diploma pedagogiek behaald hebben een voortgezette scholing te bieden die hen kwalificeert voor hogere kaderfuncties in alle pedagogische werkvelden. Deze functies kunnen zeer verschillend zijn. Het kan gaan om leidinggevende functies, om consultancy, advisering en systeembegeleiding, om functies die de ontwikkeling van leertrajecten en opleidingsarrangementen beogen en om functies waarin het specifiek gaat om de voorbereiding van beleid en beleidsontwikkeling. Deze functies zijn vaak generalistisch van aard. Ook kan de masteropleiding studenten opleiden tot meer specialistische functies, waarbij de functie van hbo-orthopedagoog de meest bekende is.

Functiekenmerken

Kenmerkend voor al deze functies is, dat de afgestudeerde in staat moet zijn tot het uitvoeren van verandermanagement (management of innovation) zowel in de organisatie als geheel als ook bij de specialistische werkpraktijk. Het vormgeven van veranderingen stelt hoge eisen aan degene die dat proces leidt. De afgestudeerde master kan in de vormgeving en aansturing een belangrijke rol spelen. Naast vele andere competenties moet de afgestudeerde beschikken over vaardigheden in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De afgestudeerde kan te maken krijgen met situaties waarin hij of zij zelf praktijkgericht onderzoek dient uit te voeren. Ook is het mogelijk dat de afgestudeerde master leiding geeft aan anderen die dergelijk onderzoek verrichten. Voorts kan het noodzakelijk zijn dat men in dergelijke functies door anderen verricht onderzoek op zijn waarde dient te schatten en om te zetten in nieuw beleid of te gebruiken voor veranderingen in de werkmethodiek.

Masteropleiding

Dat binnen de Masteropleiding Pedagogiek veel aandacht uitgaat naar praktijkgericht onderzoek, staat niet op zichzelf. Het sluit aan op de wijze waarop in met name de Angelsaksische landen het onderscheid in een eerste fase 'hogere beroepsopleiding' en een 'vervolgopleiding' is georganiseerd. Dit onderscheid in bachelor- en masteropleidingen zal ingevolge de Bologna-afspraken van juni 1999 binnen enkele jaren maatgevend worden voor tenminste 29 Europese landen.

Het opleidingsaanbod

De studielast van de Masteropleiding Pedagogiek bedraagt minimaal 60 ECS. Elke HBO-instelling waar pedagogiek kan worden gestudeerd, biedt deze opleiding aan. Het opleidingsaanbod kan per instelling verschillen. Men richt zich op bepaalde hogere functies in het beroepsveld of hecht belang aan het onderscheid in orthopedagogiek, sociale pedagogiek en onderwijspedagogiek of opleidingskunde. In de ene opleiding richt men zich bij opleidingskunde meer op de bedrijfsmatige opleidingskunde, in een andere meer op schoolpedagogiek. Binnen de sociale pedagogiek ziet men in een enkel geval een toespitsing op grootstedelijk jeugdbeleid. Het is voor de aankomende student belangrijk om per opleiding te informeren naar de mogelijkheden die er zijn.