Philip Abraham Kohnstamm

Philip Abraham Kohnstamm (1875-1951), natuurkundige, filo-soof, theoloog en pedagoog was een van de veelzijdigste weten-schappers die Nederland heeft gekend. Hij studeerde fysica en volgde in 1908 de Nobelprijswinnaar Van der Waals op als hoog-leraar thermodynamica. Hij bekleedde daarna professoraten in de wijsbegeerte en de pedagogiek. Hij heeft zich ingezet om zijn wetenschappelijke inzichten dichter bij de praktijk van het onder-wijs te brengen. Het door hem opgerichte Nutsseminarium te Am-sterdam kreeg de nodige bekendheid vanwege het daar verrichte onderwijsonderzoek. Mede op zijn initiatief is in 1925 de VBSP opgericht.